WHITE TRASH FANTASIES I John Wayne'd -  C-Print, diasec - 2009 - 170cm x 106cm / 125cm x 78cm

WHITE TRASH FANTASIES I Bruce Lee'd -  C-Print, diasec - 2009 - 170cm x 106cm / 125cm x 78cm

WHITE TRASH FANTASIES I Marilyn Monroe'd  -  C-Print, diasec - 2009 - 170cm x 10cm / 125cm x 78cm

WHITE TRASH FANTASIES I Mick Jagger'd -  C-Print, diasec - 200i9 - 170cm x 106cm / 125cm x 78cm

WHITE TRASH FANTASIES I Babe Ruth'd -  C-Print, diasec - 2009 - 170cm x 106cm / 125cm x 78cm